• 484
    0

    باسمه تعالي اساسنامه انجمن دوستان قلب مجمع عمومي اعضا فصل اول – كليات و اهداف : ماده ۱ نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن دوستان قلب است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار ” انجمن ” ناميده مي شود . ماده ۲ نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي انجمن غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده ...