• انجمن دوستان قلب ايران انجمن دوستان قلب ايران يك تشكل غير دولتي برخاسته از مردم است كه در سال ۱۳۷۸ تأسيس شد. اعضاي اين انجمن در ابتدا بيماران قلبي و نيز تعدادي از پزشكان و متخصصين بودند و در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر عضو دارد كه بسياري از آنان نه بيمار هستند نه پزشك و از افراد جامعه يا خانواده بيماران مي باشند. انجمن دوستان قلب ايران با هدف تغيير نحوه زندگي مردم و آموزش كل جامعه در زمينه تغذيه صحيح و ترويج فعاليت فيزيكي مناسب و كافي و فاكتورهاي خطرزا در بيماريهاي قلبي و نحوه كنترل و برخورد با اين فاكتورها تأسيس شد. انجمن دوستان قلب ايران در تاريخ ۳ مهر ماه ۱۳۷۹ مصادف با روز جهاني قلب (۲۴ سپتامبر) با عضويت جمعي از بيماران قلب واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان و تعدادي از متخصصين تأسيس شد. اين انجمن زير شاخه اي از بنياد قلب ايران و انجمن دوستان قلب جهان مي باشد. اهداف انجمن: ۱ ) بالا بردن سطح آگاهي جامعه و ارائه راهكارهاي جديد و كاربردي با توجه به وضعيت كنوني جامعه در جهت پيشگيري از بيماريهاي قلبي- عروقي و اصلاح شيوه زندگي و ايجاد زمنيه‌هاي مناسب ۲) برقراري ارتباط مناسب، هدفمند و اصولي با همه نهادها، سازمانها، مؤسسات، مراكز دولتي و غير دولتي داخل يا خارج كشور جهت انجام پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي ۳) برنامه‌ريزي جهت شركت انجمن در ارائه طرحها و برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در جهت پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي ۴) ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه مردم و دولت در بكارگيري قوانين موجود در جهت پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي ۵) ايجاد زمينه مشاركت بين انجمن و كليه مراكز دولتي و غير دولتي در جهت ايجاد و انجام كليه سطوح و پيشگيري (اعم از اوليه و ثانويه و بازتواني‌ها از بيماريهاي قلبي- عروقي) ۶) تلاش و همكاري در جهت كاهش ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي در سطح جامعه ۷) تلاش در جهت كاهش مرگ ...