• اطلاعات خیریه نام سمن: انجمن دوستان قلب اصفهان محدوده فعالیت: اصفهان شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۶۱۶۴۲ تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ شماره ثبت: ۲۵۲۶ مرجع ...