سه شنبه های سلامت

هر هفته در ارگ جهان نما

ساعت ۱۶ آلی ۱۸

هفته جهانی قلب در سیتی سنتر اصفهان

 

 

 

 

اردوی  آبگرم ورتون

 

 

 

 

 

هفته جهانی قلب

 

 

 

 

اردوی کوهرنگ

 

 

 

 

 

 

همایش پلیس

 

 

 

 

 

سخنرانی دکتر هاشمی

اردوی ابیانه

 

 

 

 

همایشهای انجمن

 

 

 

 

 

 

 

ورزش صبحگاهی

 

 

 

 

 

جاسه کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس شماره ۴

عکس شماره ۳

هلال احمر

عکس شماره ۱

سه شنبه های سلامت